Regulamin konferencji „Jak jeden klient może zaorać Twój biznes?” 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konferencji „Jak jeden klient może zaorać Twój biznes?” (dalej: „Konferencja”), organizowanej przez Fundację „Creativa Education” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640786, posiadającą NIP: 9522151961, posiadającą numer REGON: 365585555 („Organizator”). 
 1. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pomocą:  
 • poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@letstalkecom.pl; 
 • listownie – pod adresem: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa. 
 1. Wszelkie zapytania dotyczące Konferencji należy kierować do Organizatora, pod adresy podane w ust. 2 powyżej.  
 1. Uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności, o której mowa w § 8 Regulaminu, oraz akceptacja wszystkich ich postanowień są obowiązkowe dla wszystkich osób rejestrujących się na Konferencję lub biorących w niej udział (dalej: „Uczestnicy”). 
 1. Udział w Konferencji może wziąć maksymalnie 20 (dwudziestu) Uczestników. Wyboru Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konferencji dokonuje Organizator. 
 1. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.  

§ 2. 

Rejestracja na Konferencję  

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie uprzedniej rejestracji, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 
 1. Rejestracja na Konferencje trwa od dnia 25 maja 2022 r. do dnia 13 czerwca 2022 r. Zgłoszenia wysłane po zakończeniu okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane przez Organizatora.  
 1. W celu dokonania rejestracji, Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.letstalkecom.pl (dalej: „Strona internetowa”) o następujące dane i informacje: 
 • imię i nazwisko; 
 • adres e-mail  
 • nazwa firmy; 
 • stanowisko; 
 • opcjonalnie – dodatkowe informacje. 
 1. Po wypełnieniu formularza, w celu jego skutecznego wysłania, Uczestnik powinien potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności Organizatora oraz akceptacji ich postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox), a następnie kliknięcie przycisku potwierdzający wysłanie formularza.  
 1. Wysłanie przez Uczestnika formularza, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach Organizatora oraz o organizowanych przez niego przyszłych wydarzeniach i konferencjach. 
 1. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce otrzymywać informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, może dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie danych wskazanych w ust. 3 powyżej za pomocą poczty elektronicznej, pod adres: kontakt@letstalkecom.pl. 
 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych w zgłoszeniu. Umieszczanie w zgłoszeniu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zabronione. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji wskazanych w zgłoszeniu, w tym pod kątem ich autentyczności. 
 1. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia potwierdza wiadomość przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika.  
 1. Po zakończeniu rejestracji, Organizator wybiera Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konferencji, a następnie zawiadamia za pomocą poczty elektronicznej: 
 • Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konferencji – o jego zakwalifikowaniu; 
 • Uczestników niezakwalifikowanych do udziału w Konferencji – o jego niezakwalifikowaniu i wpisaniu na listę rezerwową. 
 1. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego Uczestnika z udziału w Konferencji przed jej rozpoczęciem, jego miejsce zajmuje wybranych przez Organizatora Uczestnik wpisany na listę rezerwową, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia tego Uczestnika w sposób wskazany w ust. 10 powyżej. O kolejności zajmowania przez Uczestników z listy rezerwowej miejsc zwolnionych przez wcześniej zakwalifikowanych Uczestników, decyduje Organizator. 
 1. Decyzje Organizatora w przedmiocie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Konferencji albo braku kwalifikacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 3. 

Przebieg Konferencji 

 1. Konferencja zostanie przeprowadzona w dniu 14 czerwca 2022 r., w godzinach 19:00 – 22:00. 
 1. Konferencja zostanie przeprowadzona w formie online, bez fizycznej obecności Uczestników. 
 1. Wzięcie udziału w Konferencji wymaga posiadania przez Uczestnika odpowiedniego sprzętu elektronicznego, umożliwiającego przekazywanie oraz odbiór obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, połączonego z siecią Internet. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w Konferencji wynikającą z braku posiadania przez Uczestnika odpowiedniego sprzętu elektronicznego lub jego wadliwego działania. 
 1. Uczestnik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mogących zakłócić przebieg Konferencji, w szczególności: 
 • nie utrudniać swoim zachowaniem pracy prelegenta, np. poprzez uporczywe przerywanie jego wypowiedzi lub wygłaszanie własnych komentarzy i opinii niezwiązanych z tematem wykładu; 
 • nie oddziaływać w jakikolwiek sposób na sprzęt elektroniczny Organizatora lub innych Uczestników w sposób mogący uniemożliwić lub utrudnić prowadzenie wykładu; 
 • nie naruszać dóbr osobistych prelegentów, innych Uczestników lub osób trzecich; 
 • nie wykorzystywać udziału w Konferencji do promowania własnej działalności gospodarczej lub rekrutacji pracowników/współpracowników; 
 • nie utrwalać w jakikolwiek sposób przebiegu Konferencji bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora. 
 1. W przypadku stwierdzenia podjęcia przez Uczestnika choćby jednego z działań wskazanych w ust. 4 powyżej, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konferencji. 
 1. Po zakończeniu Konferencji, Organizator może zwrócić się do Uczestników z prośbą o wypełnienie dotyczącej jej ankiety ewaluacyjnej.  

§ 4. 

Koszty udziału w Konferencji 

 1. Udział Uczestnika w Konferencji jest bezpłatny. 
 1. Uczestnik ponosi własne koszty udziału w wykładach przeprowadzanych w ramach Konferencji, w szczególności koszty związane z użyciem własnego sprzętu elektronicznego.  

§ 5. 

Wykorzystanie Dóbr Uczestnika 

 1. W przypadku, gdy przebieg Konferencji będzie nagrywany, Uczestnika udziela on Organizatorowi zgody na wykorzystanie jego wizerunku, głosu (w tym treści wypowiedzi), imienia i nazwiska (dalej łącznie: „Dobra Uczestnika”) utrwalonych przez Organizatora podczas wykładów. 
 1. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej: 
 • zostaje udzielona nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych; 
 • obejmuje wielokrotne wykorzystywanie Dóbr Uczestnika bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach promocyjnych i ewaluacyjnych.  
 1. Wykorzystywanie Dóbr Uczestnika obejmuje:  
 • utrwalanie, obróbkę i zwielokrotnianie w dowolny sposób i za pomocą dowolnych urządzeń; 
 • rozpowszechnianie w całości lub w części, w dowolny sposób, w tym poprzez (i) publikację na stronie internetowej Organizatora (adres: www.creativa.legal/edu.pl oraz www.letstalkecom.pl) oraz (ii) na profilach Organizatora w serwisach: Facebook (adres: www.facebook.com/creativalegal), Instagram (www.instagram.com/creativa_edu) i YouTube (www.youtube.com/c/CreativaEducation). 
 1. Dobra Uczestnika mogą być wykorzystywane w zestawieniu z Dobrami innych Uczestników Konferencji oraz prelegentów, a także zostać opatrzone tekstowym lub głosowym komentarzem dotyczącym przebiegu Konferencji i jej oceny.  
 1. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać Dóbr Uczestnika w sposób naruszający jego dobra osobiste lub renomę prowadzonej przez niego działalności. 

§ 6. 

Skargi i reklamacje 

 1. Reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Konferencji należy kierować do Organizatora za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. 
 1. Reklamacja powinna zawierać: 
 • imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację; 
 • adres poczty elektronicznej; 
 • opis dostrzeżonych nieprawidłowości; 
 • propozycję załatwienia reklamacji.  
 1. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem reklamacji. 
 1. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Uczestnik będący konsumentem może także skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 7. 

Ochrona danych osobowych 

Zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników Konferencji wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://letstalkecom.pl/polityka-prywatnosci/. 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2022 r.