Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron internetowych:

(dalej łącznie: „Strona internetowa”) oraz usług świadczonych przez Administratorów.

Administratorzy danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 1. CREATIVA LEGAL Korol Szczudło adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943026, posiadająca NIP: 5252890409, numer REGON: 520855199 (dalej: „Administrator 1” lub „Kancelaria”)

lub

 1. Fundacja „Creativa Education” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640786, posiadająca NIP: 9522151961, posiadająca numer REGON: 365585555 (dalej: „Administrator 2” lub „Fundacja”).

Administrator 1 i Administrator 2 zwani są także „Administratorami”. W przypadku, gdy w dalszych postanowieniach Polityki mowa jest o:

 1. Administratorze 1 albo Administratorze 2 – dane postanowienie Polityki odnosi się wyłącznie do tego konkretnego Administratora;
 2. Administratorze/Administratorach – dane postanowienie Polityki odnosi się z osobna zarówno do Administratora 1, jak i Administratora 2, którzy w danym przypadku ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych bez udziału drugiego Administratora;
 3. Współadministratorach – dane postanowienie Polityki odnosi się do Administratora 1 i Administratora 2, którzy w danym przypadku wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kontakt z Administratorami

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres:

 1. office@creativa.legal – w odniesieniu do wiadomości adresowanych do Administratora 1;
 2. biuro@edu.creativa.legal – w odniesieniu do wiadomości adresowanych do Administratora 2.

Środki ochrony danych osobowych

Administratorzy stosują nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratorów wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług (w tym usług prawnych), a także podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (m.in. przygotowanie wyceny/oferty)
 1. imię i nazwisko/firma;
 2. adres zamieszkania/siedziby;
 3. numer PESEL/KRS;
 4. numer NIP;
 5. adres poczty elektronicznej;
 6. numer telefonu.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy). Administrator 1 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Rekrutacja pracowników
 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. data urodzenia;
 4. dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);
 5. wykształcenie;
 6. kwalifikacje zawodowe;
 7. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 1, w tym przypadku obowiązków związanych z rekrutacją pracowników, określonych w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy) a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)
Podanie ww. danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Administrator 1 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Rekrutacja współpracowników
 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. data urodzenia;
 4. dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);
 5. wykształcenie;
 6. kwalifikacje zawodowe;
 7. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 1, w tym przypadku prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym). Administrator 1 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Obsługa formularza kontaktowego1) imię; 2) adres e-mail.art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 1, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi). Administrator 1 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Prowadzenie profili Administratorów w serwisach Facebook, Instagram, LinkdedIn i YouTube (dalej łącznie: „Serwisy”)
 1. nazwa Twojego profilu;
 2. dane, które umieściłeś na swoim profilu jako „publiczne”.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 1, w tym przypadku prowadzenia profili w Serwisach)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z profilu Administratora 1 w danym Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilu Administratora 1). Administrator 1 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator 1 informuje, że dane osobowe przetwarzane w opisanym wyżej celu przetwarza wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z profilu Administratora 1, a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z:

 1. serwisów Facebook i Instagram – Twoje dane osobowe przetwarza Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności;
 2. serwisu LinkedIn – Twoje dane osobowe przetwarza LinkedIn Ireland Unlimited Company w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności;
 3. serwisu YouTube – Twoje dane osobowe przetwarza Google LLC w oparciu o ustanowione przez siebie regulamin i politykę prywatności;

Wszelkie pytania i roszczenia wynikające z pozostałego korzystania przez Ciebie z Serwisów powinieneś kierować bezpośrednio do ww. podmiotów.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Organizacja wydarzenia (w formie stacjonarnej lub online) oraz umożliwienie Ci wzięcia w nim udziału
 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. opcjonalnie – inne dane kontaktowe;
 4. dane organizacji, do której należysz;
 5. odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Usługi Kursu online
 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. numer telefonu;
 4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 5. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Uczestnik jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Kursu online z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Kursu online (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umowy) Administrator 2 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Kursu online.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Usługi Konta
 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta). Administrator 2 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego
 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. numer telefonu;
 4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 5. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego). Administrator 2 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowegoadres poczty elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego). Administrator 1 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newsletteraadres poczty elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 1, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera). Administrator 1 będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego
 1. imię i nazwisko
 2. adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:

 • udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;
 • realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go Umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 1. imię i nazwisko/firma;
 2. adres e-mail;
 3. adres zamieszkania/siedziby;
 4. numer PESEL/KRS;
 5. numer NIP.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań) Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej
 1. data i godzina odwiedzin;
 2. numer IP urządzenia;
 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
 4. przybliżona lokalizacja;
 5. rodzaj przeglądarki internetowej;
 6. czas spędzony na Stronie internetowej;
 7. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Współadministratorów informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Współadministratorów ww. informacji). Współadministratorzy będą przetwarzali ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Administrowanie Stroną internetową
 1. adres IP;
 2. data i czas serwera;
 3. informacje o przeglądarce internetowej;
 4. informacje o systemie operacyjnym.

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (administrowanie nimi bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Strony internetowej w sposób prawidłowy). Współadministratorzy będą przetwarzali ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Dodawanie komentarzy na Stronie internetowej
 1. imię;
 2. adres e-mail;
 3. numer IP.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania komentarza (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania komentarza). Administrator 2 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia komentarza).

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Dodawanie opinii o produktach i usługach
 1. imię i (opcjonalnie) nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer IP.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania opinii (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania opinii). Administrator 2 będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia opinii).

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Współadministratorzy będą przetwarzali Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilowali – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Współadministratorów działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców). Współadministratorzy będą przetwarzali dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Pamiętaj również, że możesz wyłączyć Facebook Pixel w okienku popup dotyczącym cookies.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorami:

 • dostawca domeny internetowej;
 • dostawca usługi newslettera;
 • dostawca usługi szybkiej płatności online;
 • firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analytics);
 • firma świadcząca usługi księgowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Współadministratorów z narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela i Japonii – decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Możesz uzyskać od Współadministratorów kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Współadministratorzy informują, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Współadministratorów, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystają Współadministratorzy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Strony internetowej, korzystanie z dostępnych na niej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  3. zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  4. utrzymywanie stanu sesji po zalogowaniu na konto – dzięki plikom cookies, nie jest wymagane podawanie danych uwierzytelniających na każdej przeglądanej podstronie, co sprzyja komfortowi korzystania ze Strony internetowej;
  5. tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników.
  6. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Współadministratorzy mogą kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Współadministratorzy mogą umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Współadministratorów wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Współadministratorom na Twoją identyfikację.
 6. Współadministratorzy korzystają z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
  1. niezbędne pliki cookies Strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku;
  2. Google Analytics – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat;
  3. Google Ads – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google LLC) umożliwia zbieranie danych o Twoich preferencjach (m.in. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach) i umożliwia kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Ads pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy;
  4. Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy.
 7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Polityka obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.