Regulamin konferencji „E-commerce Masterclass 2022”

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konferencji „E-commerce Masterclass 2022” (dalej: „Konferencja”), organizowanej przez Fundację „Creativa Education” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640786, posiadającą NIP: 9522151961, posiadającą numer REGON: 365585555 („Organizator”).
 2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pomocą: 
  • poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@letstalkecom.pl;
  • listownie – pod adresem: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa.
 3. Wszelkie zapytania dotyczące Konferencji należy kierować do Organizatora, pod adresy podane w ust. 2 powyżej. 
 4. Uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności, o której mowa w § 8 Regulaminu, oraz akceptacja wszystkich ich postanowień są obowiązkowe dla wszystkich osób rejestrujących się na Konferencję lub biorących w niej udział (dalej: „Uczestnicy”).
 5. O uzyskaniu możliwości wzięcia udziału w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. 
 6. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 

§ 2.

Rejestracja na Konferencję 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie uprzedniej rejestracji, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. W celu dokonania rejestracji, Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej letstalkecom.pl (dalej: „Strona internetowa”) o następujące dane i informacje:
  • imię;
  • stanowisko i firma;
  • adres e-mail.
 3. Po wypełnieniu formularza, w celu jego skutecznego wysłania, Uczestnik powinien potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności Organizatora oraz akceptacji ich postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox), a następnie kliknięcie przycisku potwierdzający wysłanie formularza. Przed wysłaniem formularza, Uczestnik może dodatkowo zaznaczyć pole wyboru (checkbox) przy oświadczeniu o zgodzie na otrzymywanie newslettera, jeśli chce otrzymywać aktualne informacje o działalności Organizatora.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. Umieszczanie w formularzu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym pod kątem ich autentyczności.
 6. Otrzymanie przez Organizatora wypełnionego formularza potwierdza wiadomość przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy zostanie przesłany po osiągnięciu maksymalnej liczby Uczestników wskazanej w § 1 ust. 5 Regulaminu, Uczestnik równocześnie otrzyma informację o braku dostępnych miejsc oraz wpisaniu na listę rezerwową. 
 7. W przypadku rezygnacji zarejestrowanego Uczestnika z udziału w Konferencji przed jej rozpoczęciem, jego miejsce zajmuje Uczestnik wpisany na listę rezerwową, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia tego Uczestnika w sposób wskazany w ust. 7 powyżej. O kolejności zajmowania przez Uczestników z listy rezerwowej miejsc zwolnionych przez wcześniej zarejestrowanych Uczestników, decyduje kolejność Uczestników na liście rezerwowej.

§ 3.

Przebieg Konferencji

 1. Konferencja zostanie przeprowadzona w dniu 7 kwietnia 2022 r., w godzinach 9:00 do 19:00.
 2. Szczegółowy harmonogram Konferencji, określający kolejność i tematykę poszczególnych wykładów oraz prelegentów (dalej: „Harmonogram”) jest dostępny na Stronie internetowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Harmonogramie, o których niezwłocznie zawiadamia Uczestników. 
 4. Wszystkie wykłady w ramach Konferencji zostaną przeprowadzone w formie online, bez fizycznej obecności Uczestników.
 5. Wzięcie udziału w Konferencji wymaga posiadania przez Uczestnika odpowiedniego sprzętu elektronicznego, umożliwiającego przekazywanie oraz odbiór obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, połączonego z siecią Internet. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w wykładzie wynikającą z braku posiadania przez Uczestnika odpowiedniego sprzętu elektronicznego lub jego wadliwego działania.
 6. Uczestnik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mogących zakłócić przebieg wykładów w ramach Konferencji, w szczególności:
  • nie utrudniać swoim zachowaniem pracy prelegenta, np. poprzez uporczywe przerywanie jego wypowiedzi lub wygłaszanie własnych komentarzy i opinii niezwiązanych z tematem wykładu;
  • nie oddziaływać w jakikolwiek sposób na sprzęt elektroniczny Organizatora lub innych Uczestników w sposób mogący uniemożliwić lub utrudnić prowadzenie wykładu;
  • nie naruszać dóbr osobistych prelegentów, innych Uczestników lub osób trzecich;
  • nie wykorzystywać udziału w Konferencji do promowania własnej działalności gospodarczej lub rekrutacji pracowników/współpracowników;
  • nie utrwalać w jakikolwiek sposób przebiegu wykładów bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora.
 7. W przypadku stwierdzenia podjęcia przez Uczestnika choćby jednego z działań wskazanych w ust. 6 powyżej:
  • prelegent może wykluczyć Uczestnika z prowadzonego przez siebie wykładu;
  • Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konferencji.
 8. Po zakończeniu Konferencji, Organizator może zwrócić się do Uczestników z prośbą o wypełnienie dotyczącej jej ankiety ewaluacyjnej. 

§ 4.

Koszty udziału w Konferencji

 1. Udział Uczestnika w Konferencji jest bezpłatny.
 2. Uczestnik ponosi własne koszty udziału w wykładach przeprowadzanych w ramach Konferencji, w szczególności koszty związane z użyciem własnego sprzętu elektronicznego. 

§ 5.

Wykorzystanie Dóbr Uczestnika

 1. W sytuacji, gdy spotkania będą nagrywane, w związku z udziałem Uczestnika w Konferencji, udziela on Organizatorowi zgody na wykorzystanie jego wizerunku, głosu (w tym treści wypowiedzi), imienia i nazwiska (dalej łącznie: „Dobra Uczestnika”) utrwalonych przez Organizatora podczas wykładów.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej:
  • zostaje udzielona nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych;
  • obejmuje wielokrotne wykorzystywanie Dóbr Uczestnika bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach promocyjnych i ewaluacyjnych. 
 3. Wykorzystywanie Dóbr Uczestnika obejmuje: 
  1. utrwalanie, obróbkę i zwielokrotnianie w dowolny sposób i za pomocą dowolnych urządzeń;
  1. rozpowszechnianie w całości lub w części, w dowolny sposób, w tym poprzez:
   • publikację na stronie internetowej Organizatora (adres: www.creativa.legal/edu.pl oraz letstalkecom.legal);
   • publikację na profilach Organizatora w serwisach: Facebook (adres: www.facebook.com/creativalegal), Instagram (www.instagram.com/creativa_edu) i YouTube (www.youtube.com/c/CreativaEducation).
 4. 4.     Dobra Uczestnika mogą być wykorzystywane w zestawieniu z Dobrami innych Uczestników Konferencji oraz prelegentów, a także zostać opatrzone tekstowym lub głosowym komentarzem dotyczącym przebiegu Konferencji i jej oceny. 
 5. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać Dóbr Uczestnika w sposób naruszający jego dobra osobiste lub renomę prowadzonej przez niego działalności.

§ 6.

Skargi i reklamacje

 1. Reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Konferencji należy kierować do Organizatora za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację;
  • adres poczty elektronicznej;
  • opis dostrzeżonych nieprawidłowości;
  • propozycję załatwienia reklamacji. 
 3. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.
 4. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Uczestnik będący konsumentem może także skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7.

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Kandydatek i Uczestniczek Konferencji wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.letstalkecom.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 marca 2022 r.